Grußworte

Der Ministerpräsident

Dr. Mar­kus Söder

Die Staatsministerien

Hubert Aiwan­ger, Bernd Sibler

Der Sprecher

Ass. jur. Mar­tin Reichel